Persondatapolitik ved patientbehandling ved

Skagen Fysioterapi

Velkommen som patient hos Skagen Fysioterapi, Rødkælkevej 4 B, Skagen.
Mail - info@skagenfysioterapi.dk.
I forbindelsen med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

 

Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med dine behandlinger på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige 
forhold til brug for den journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt at foretage.
De nærmere regler findes i Autorisationsloven Kasp.6 og Jpournalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28 juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjopurnaler).
 
Udover de helberdsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, ex. din læge, efter reglerne i sundhedsloven Kap. 9.
Oplysninger anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administartive funktioner, der er firbundet hermed.
 
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
 
Vi kan også registrere ander oplysninger om dig til brug for afregningsforål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25 maj 2018: persondatalovens par. 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).
 

Videregivelse af oplysninger.

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og adnre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt, blandt vort personale.
 
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske vidergivelse uden din samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, ex. din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedsloven Kap. 9.
 
De opysninger vi har reistreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. hvis din behandling helt eller delvis betales af andre en dig selv, ex. din region eller dit forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.
 

Hvor længe opbervares oplysninger?

Din journal opbevares i det tidsrum der er fastlagt af Styrrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsen § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendingt af hensyn til afregning og borføring. 
 

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne.

 
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig ved at kontakte os. Efter autorisationsloven § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
 
For opysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behnadle sådanne oplysninger om dig.
 

Klage.

 
Klager over vores behandling af dine oplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5 sal. 1300 København K. Find mere infromation på www.datatilsyn.dk
 
Tlsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrkelsen for Patientsikkerhed www.stsp.dk